Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn zowel van toepassing op eenieder die de website van Vandaag accountancy & advies (hierna: “Vandaag”) bezoekt, als op alle informatie, nieuwsberichten en diensten die op of via de website van Vandaag zijn te raadplegen.

Disclaimer
De informatie op de website is informatie van algemene aard en houdt geen advies in. De informatie op de website en in de nieuwsbrieven is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Vandaag garandeert echter niet dat deze informatie volledig, bijgewerkt, juist en vrij van schrijffouten is. Vandaag is niet aansprakelijk voor schade of kosten, van welke aard ook, die ontstaan door het gebruik van deze website, zoals schade veroorzaakt door mogelijke, onjuistheid, schrijffouten, onvolledigheid of gedateerdheid van informatie op de website en in de nieuwsbrieven, door virussen of het niet correct functioneren van deze website en de nieuwsbrieven. Verwijzingen naar websites die niet door Vandaag worden onderhouden zijn louter ter informatie opgenomen. Vandaag is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud en het functioneren van de websites waarnaar wordt verwezen.

Vandaag behoudt zich het recht voor op elk moment de inhoud van de website aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder u daarover in te lichten.

Intellectuele eigendom
Alle rechten van intellectuele eigendom op deze website en op alle onderdelen daarvan en op de nieuwsbrieven berusten uitsluitend bij Vandaag. De informatie op deze website en in de nieuwsbrieven is uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik. Het is de gebruiker van deze website niet toegestaan om (delen van) deze website en van de nieuwsbrieven, ongeacht de verschijningsvorm ervan, te wijzigen of te bewerken, openbaar te maken, te kopiëren, te vermenigvuldigen, te distribueren of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Vandaag.